This is an example of a HTML caption with a link.
 

Bildiri Konuları


Untitled Document BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞİM, AR-GE VE IN0VASY0N
 • AR-GE Harcamalarının GSYİH İçindeki Payının Artırılması
 • Tam Zaman Eşdeğer AR-GE Personelinin Niteliğinin ve Niceliğinin Artırılması
 • Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin Geliştirilmesi ve Üretimi
 • Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Kurumsallaştırılması
 • Teknogirişimciliğin Geliştirilmesi ve Bilginin Ticarileştirilmesi
 • Mevcut Geleneksel İmalat Teknolojilerin ve Süreçlerin İyileştirilmesi
KAMU DESTEKLERİ, ETKİLERİ, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • Kamu Destekleri Stratejileri ve Politikaları
 • Kamu Destekleri Uygulamaları
 • Kamu Desteklerinin İzlenmesi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
SANAYİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
 • Enerji ve Doğal Kaynakların Verimliliği
 • Beşeri Sermaye ve İstihdam
 • AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji
 • Yönetim Sistemleri ve Politikalar
 • Mali Kaynaklar ve Finansmana Erişim
 • Girdi Tedariki ve Güvenliği
SANAYİDE İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM
 • İnsan Kaynağı İhtiyacının Saptanması ve Buna Uygun Politikaların Oluşturulması
 • İşgücünde Aranan veya Eksik Bulunan Vasıf / Beceriler
 • İstihdam Politikaları ve İnsan Kaynaklan İlişkisi
 • İşgücü Eğitimi
 • Kurum ve Kuruluşlar Arasındaki İşbirliği ve Koordinasyon
SANAYİ YATIRIM BÖLGELERİ VE KÜMELENME
 • Kalkınma ve Rekabette Kümelenme
 • Sanayileşmede Merkezi ve Yerel Yönetimlerin Rolü
SANAYİ POLİTİKALARI VE ULUSLARARASI REKABET
 • Uluslararası Rekabet Gücü Politikaları
 • Üretim Coğrafyası ve Pazar Çeşitliliği
 • Kamu - Sanayi - Üniversite İşbiıliği
 • Beşeri ve Sosyal Sermaye
 • Bilim ve Teknoloji Altyapısı
 • Yatırım ve İş Ortamı